Instrukcja gry

W celu rozpoczęcia przygody z naszą grą należy wejść w zakładkę Gra , gdzie odnajdziesz okno z zawartością gry albo zaproszenia do udziału, jeśli akurat w żadnej nie bierzesz udziału.

Interfejs

Okno gry składa się z:
- Panel górny, w którym możemy włączyć pełny ekran oraz dowiedzieć się, jaki mamy miesiąc i rok w grze.
- Strona mapy, głosowania lub historii oraz przyciski do przechodzenia między nimi
- Przyciski otwierające chat, listę graczy i zarządzanie grą

Zawartość stron gry

Na stronie Mapa znajdziemy mapę województwa podzieloną na powiaty. Obok mapy znajduje się telewizor przedstawiający 5 najnowszych wydarzeń na terenie województwa. Po kliknięciu na powiat na mapie, zamiast telewizora, pojawi się nam gazeta lokalna z informacjami o wydarzeniach z wybranego powiatu oraz przycisk powrotu do telewizora.

Na stronie Głosowanie znajdziemy obecną rezerwę naszego budżetu. Listę głosowania nowych pomysłów budżetowych oraz formularze pozwalające dodać nowy pomysł do głosowania.

Na stronie Historia znajdziemy rozkład budżetu na poszczególne działy począwszy od 2017 roku do obecnych poziomów w naszej grze.

Zawartość opcjonalnych treści

Po kliknięciu na przycisk Gracze w lewym dolnym rogu okna gry pojawi nam się lista obecnych graczy w naszej grze oraz pole do wpisania loginu osoby, którą chcemy zaprosić do gry (zapraszać do gry można też osoby z poziomu widoku ich profilu, gdzie obok informacji "Obecnie nie prowadzi gry. Możesz zaprosić go do swojej gry" pojawi się przycisk Zaproś).

Po kliknięciu na przycisk Chat w prawym dolnym rogu okna gry pojawi nam się chat tekstowy pozwalający na komunikację z innymi graczami Naszej gry.

Po kliknięciu na przycisk Zarządzanie grą (do którego dostęp ma tylko lider gry) w lewym górnym rogu pojawia się okno zarządzania grą, gdzie możemy wyrzucić gracza*, przekazać lidera innemu graczowi* (* - jeśli nie gramy sami), zmienić czas na oddanie głosu oraz przycisk do przejścia do następnego miesiąca w grze.

Przebieg gry

Po rozpoczęciu nowej gry należy z poziomu zarządzania grą przejść do kolejnego miesiąca. W ciągu stycznia na pewno pojawi się kilka wydarzeń w grze, na które będziemy musieli zareagować. W lutym musimy zapoznać się z wydarzeniami stycznia i dostosować nasz obecny budżet do oczekiwań wyborców (w zależności od wylosowanych zdarzeń, oczekiwania będą inne w każdej grze). W tym celu należy przedstawić nowe pomysły pod głosowanie i w przypadku gdy nasz pomysł zyska zgodę ponad 50% graczy, zostanie on wprowadzony do gry. Czas na oddanie głosu służy do zapobiegania sytuacją w którym któryś z graczy przestaje grać w danym momencie i jeśli nie zagłosuje on w ciągu wyznaczonego czasu, jego nieobecność nie będzie brana pod uwagę w głosowaniu. Przykładowo, w grze mamy 15 graczy, 5 zagłosowało za, 3 przeciw, a reszta wcale, zaś czas już minął. W takiej sytuacji system uzna, że zagłosowało 5/8 za, czyli 62,5% za, więc pomysł zostanie wprowadzony do budżetu mimo tego, że nie głosowała ponad połowa graczy.

Po przeprowadzeniu stosownej liczby głosowań w danym miesiącu, należy przejść do kolejnego (musi to zrobić lider gry) i zapoznać się z reakcją społeczną na nasze działania i w razie konieczności skorygować budżet. W przypadku, gdy nasz współczynnik zadowolenia społecznego spadnie poniżej 20%, możemy przegrać grę.

Zakończenie gry

Wygrać można poprzez przetrwanie 5 lat, czyli 60 miesięcy rządów z odpowiednio wysokim zadowoleniem społecznym i nie przekraczaniem rezerwy budżetu.

Przegrana następuje w przypadku przekroczenia rezerwy budżetowej lub spadku zadowolenia społecznego.

Zaproszenia

W celu gry w większym gronie został stworzony mechanizm zapraszania do gry. Polega on na tym, że z poziomu rozgrywanej gry możemy wejść w listę graczy pod którą znajduje się miejsce na wpisanie loginu osoby, którą chcemy zaprosić. Po jego uzupełnieniu, klikamy przycisk Zaproś. Inną metodą jest wejście w profil tej osoby i kliknięcie przycisku Zaproś. Jednak pamiętajmy, że zapraszać można tylko osoby nieprowadzące rozgrywki w danym czasie.

Po wysłaniu zaproszenia osoba zapraszana musi wejść na zakładkę Gra i zaakceptować otrzymane zaproszenie, aby dołączeć do wspólnej rozgrywki.

Opuszczenie gry

Opuścić grę można poprzez kliknięcie przycisku "Odejdź z obecnej gry" znajdującego się na stronie Gra.

Opis kategorii budżetowych

W grze Rozegraj Lubuskie zastosowaliśmy podział budżetu województwa lubuskiego zgodnie z rzeczywiście występującymi w naszym regionie działami budżetu. Aby wiedzieć, do którego działu przypisać dany wydatek musimy wiedzieć czego dotyczą poszczególne działy. Pomoże nam w tym poniższa ściągawka:

Nazwa działu budżetowegoCzego dotyczy
Rolnictwo i łowiectwoMelioracje wodne, prace geodezyjne dla rolnictwa, organizacja konkursów i wystaw zwierząt hodowlanych, dotacje dla rolników za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.
Rybołówstwo i rybactwoUsuwanie skutków klęsk żywiołowych zagrażających wodnej faunie i florze, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, zarybianie.
Przetwórstwo przemysłoweRozwój przedsiębiorczości w zakresie przemysłu, realizacja programów unijnych dot. gospodarki przemysłowej.
Transport i łącznośćBudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich, oraz dotacje na drogi powiatowe. Również finansowanie przewozów kolejowych i autobusowych, budowa i utrzymanie mostów.
TurystykaFinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki i promocji województwa. Dotacje dla organizacji pozarządowych promujących województwo.
Gospodarka mieszkaniowaOpłaty za prąd, gaz, media w przypadku obiektów należących do samorządu wojewódzkiego, opłacenie podatku od nieruchomości, koszty rozbiórki budynków, koszty promocji sprzedaży budynków samorządu, ochrona obiektów, ubezpieczenie nieruchomości.
Działalność usługowaNieinwestycyjne prace geologiczne, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i katastru.
InformatykaOpłata za domeny, na których działają strony województwa lubuskiego, stworzenie systemów informatycznych dla obywateli, zakup certyfikatów elektronicznych dla urzędników.
Administracja publicznaWydatki dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego woj. Lubuskiego, zakup materiałów i wyposażenia do urzędów realizujących zadania województwa, wypłaty diet dla radnych wojewódzkich, podróże radnych, organizacje sejmików województwa lubuskiego, zlecenie wykonania herbów szkół, insygniów województwa, utrzymanie samochodów służbowych, remonty urzędów.
Obsługa długu publicznegoOdsetki od kredytów zaciągniętych przez województwo
Różne rozliczenia"Rezerwa budżetowa" - w grze ten mechanizm jest zewnętrzny
Oświata i wychowanieWynagrodzenia nauczycieli szkół publicznych, wyposażenie szkół, materiały dydaktyczne, koszty dokształcania nauczycieli, utrzymania bibliotek pedagogicznych.
Szkolnictwo wyższeStypendia i zasiłki dla studentów, wyposażenie szkół, materiały dydaktyczne, wynagrodzenie wykładowców.
Ochrona zdrowiaZakup leków i środków biobójczych, programy zdrowotne, np. In Vitro, wydatki inwestycyjne szpitali klinicznych i szpitali ogólnych, budowa szpitali, ich remonty, wynagrodzenia pracowników, koszty programów profilaktyki zdrowotnej, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
Pomoc społecznaWynagrodzenia dla pracowników regionalnych ośrodków pomocy społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejUtrzymanie wojewódzkich urzędów pracy, w tym wynagrodzenia pracowników WUP, dofinansowanie działań zakładów aktywizacji zawodowej.
Edukacyjna opieka wychowawczaInternaty i bursy szkolne, w tym stypendia dla ich wychowanków.
RodzinaDziałalność ośrodków adopcyjnych, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaOchrona powietrza i klimatu, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gospodarowanie odpadami, zmniejszanie hałasu i wibracji.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoTeatry, filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, domy i ośrodki kultury, biblioteki, muzea, kluby, świetlice, dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrodyUtrzymanie parków krajobrazowych, wynagrodzenie dla pracowników parków, utrzymanie ogrodów botanicznych.
Kultura fizycznaUtrzymanie obiektów sportowych, dotacje dla sportowych organizacji pozarządowych

W grze zrezygnowaliśmy jedynie z „wydatków obronnych”, które w naszym województwie są znikome i wynoszą na rok około 5000 zł i „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, gdzie w 2018 r. radni zaplanowali wydać 0 zł.

Miłego grania!

Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych.


Create by: